Χωρίς κατηγορία

Μαρκ. 9,16


Μαρκ. 9,16

καὶ ἐπηρώτησε τοὺς γραμματεῖς· τί συζητεῖτε πρὸς ἑαυτούς;

Μαρκ. 9,16

Και ηρώτησε τους γραμματείς· “τι συζητείτε μεταξύ σας;”