Χωρίς κατηγορία

Μαρκ. 8,5


Μαρκ. 8,5

καὶ ἐπηρώτα αὐτούς· πόσους ἔχετε ἄρτους; οἱ δὲ εἶπον· ἑπτά.

Μαρκ. 8,5

Και τους ηρώτησε· “πόσα ψωμιά έχετε;” Εκείνοι δε είπαν· “επτά”.