Χωρίς κατηγορία

Μαρκ. 8,30


Μαρκ. 8,30

καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ λέγωσι περὶ αὐτοῦ.

Μαρκ. 8,30

Και διέταξε αυτούς με αυστηρότητα, να μη λέγουν εις κανένα, ότι αυτός είναι ο Χριστός.