Χωρίς κατηγορία

Μαρκ. 6,42


Μαρκ. 6,42

καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν,

Μαρκ. 6,42

Και έφαγαν όλοι και εχόρτασαν.