Χωρίς κατηγορία

Μαρκ. 5,32


Μαρκ. 5,32

καὶ περιεβλέπετο ἰδεῖν τὴν τοῦτο ποιήσασαν.

Μαρκ. 5,32

Ο Ιησούς όμως περιέφερε γύρω το βλέμμα του, δια να ίδη αυτήν, που είχε κάμει αυτό.