Χωρίς κατηγορία

Μαρκ. 3,19


Μαρκ. 3,19

καὶ Ἰούδαν Ἰσκαριώτην, ὃς καὶ παρέδωκεν αὐτόν.

Μαρκ. 3,19

Και τον Ιούδαν τον Ισκαριώτην, ο οποίος και τον παρέδωκε αργότερα στους εχθρούς του.