Χωρίς κατηγορία

Μαρκ. 15,37


Μαρκ. 15,37

ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀφεὶς φωνὴν μεγάλην ἐξέπνευσε.

Μαρκ. 15,37

Ο δε Ιησούς αφού αφήκε φωνήν μεγάλην εξέπνευσε.