Χωρίς κατηγορία

Μαρκ. 14,42


Μαρκ. 14,42

ἐγείρεσθε, ἄγωμεν· ἰδοὺ ὁ παραδιδούς με ἤγγικε.

Μαρκ. 14,42

Σηκωθήτε, πηγαίνομεν· ιδού επλησίασε αυτός που με παραδίδει”.