Χωρίς κατηγορία

Μαρκ. 1,36


Μαρκ. 1,36

καὶ κατεδίωξαν αὐτὸν ὁ Σίμων καὶ οἱ μετ᾿ αὐτοῦ,

Μαρκ. 1,36

Ο δε Σιμων και όσοι ήσαν μαζή με αυτόν έτρεξαν, δια να τον εύρουν.