Χωρίς κατηγορία

Μαρκ. 11,22


Μαρκ. 11,22

καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς· ἔχετε πίστιν Θεοῦ.

Μαρκ. 11,22

Και απεκρίθη ο Ιησούς και του είπε· να έχετε πίστιν στον Θεόν και την δύναμίν του.