Χωρίς κατηγορία

Μαρκ. 1,12


Μαρκ. 1,12

Καὶ εὐθέως τὸ Πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον·

Μαρκ. 1,12

Και αμέσως το Πνεύμα το Αγιον ωδήγησεν αυτόν εις την έρημον.