Χωρίς κατηγορία

Μαρκ. 10,8


Μαρκ. 10,8

ὥστε οὐκέτι εἰσὶ δύο, ἀλλὰ μία σάρξ·

Μαρκ. 10,8

Ωστε δεν είναι πλέον δύο, όπως προηγουμένως, αλλά ένα σώμα.