Χωρίς κατηγορία

Λουκ. 4,44


Λουκ. 4,44

καὶ ἦν κηρύσσων εἰς τὰς συναγωγὰς τῆς Γαλιλαίας.

Λουκ. 4,44

Και εκήρυσσε το Ευαγγέλιον εις τας συναγωγάς της Γαλιλαίας.