Χωρίς κατηγορία

Λουκ. 24,45


Λουκ. 24,45

τότε διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς,

Λουκ. 24,45

Τοτε εφώτισε και ήνοιξε αυτών τον νουν, ώστε να εννοούν τας Γραφάς.