Χωρίς κατηγορία

Λουκ. 24,2


Λουκ. 24,2

εὗρον δὲ τὸν λίθον ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τοῦ μνημείου,

Λουκ. 24,2

Ευρήκαν δε τον λίθον, που έκλειε το μνημείον, κυλισμένον πέρα από αυτό.