Χωρίς κατηγορία

Λουκ. 24,14


Λουκ. 24,14

καὶ αὐτοὶ ὡμίλουν πρὸς ἀλλήλους περὶ πάντων τῶν συμβεβηκότων τούτων.

Λουκ. 24,14

Και αυτοί συνωμιλούσαν μεταξύ των δι’ όλα αυτά τα γεγονότα.