Χωρίς κατηγορία

Λουκ. 21,2


Λουκ. 21,2

εἶδε δέ τινα χήραν πενιχρὰν βάλλουσαν ἐκεῖ δύο λεπτά,

Λουκ. 21,2

Είδε και κάποιαν πτωχήν χήραν, να ρίπτη εκεί δύο λεπτά.