Χωρίς κατηγορία

Λουκ. 20,45


Λουκ. 20,45

Ἀκούοντος δὲ παντὸς τοῦ λαοῦ εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ·

Λουκ. 20,45

Ενώ δε όλος ο λαός τον ήκουε είπε ειδικώτερα στους μαθητάς του·