Χωρίς κατηγορία

Λουκ. 19,34


Λουκ. 19,34

οἱ δὲ εἶπον ὅτι ὁ Κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει.

Λουκ. 19,34

Εκείνοι δε απήντησαν, ότι το χρειάζεται ο Κυριος.