Χωρίς κατηγορία

Λουκ. 19,1


Λουκ. 19,1

Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν Ἱεριχώ·

Λουκ. 19,1

Και αφού εισήλθε εις την Ιεριχώ, διέβαινε την πόλιν.