Χωρίς κατηγορία

Λουκ. 15,3


Λουκ. 15,3

εἶπε δὲ πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν ταύτην λέγων·

Λουκ. 15,3

Είπε δε προς αυτούς την παραβολήν αυτήν.