Χωρίς κατηγορία

Λουκ. 13,10


Λουκ. 13,10

Ἦν δὲ διδάσκων ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασι.

Λουκ. 13,10

Καποιο Σαββατο εδίδασκε εις μίαν από τας συναγωγάς.