Χωρίς κατηγορία

Λουκ. 12,41


Λουκ. 12,41

εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Πέτρος· Κύριε, πρὸς ἡμᾶς τὴν παραβολὴν ταύτην λέγεις ἢ καὶ πρὸς πάντας;

Λουκ. 12,41

Είπε δε εις αυτόν ο Πετρος· “Κυριε, αυτήν την παραβολήν δι’ ημάς μόνον την λέγεις η δι’ όλους;