Χωρίς κατηγορία

Λουκ. 11,12


Λουκ. 11,12

ἢ καὶ ἐὰν αἰτήσῃ ᾠόν, μὴ ἐπιδώσει αὐτῷ σκορπίον;

Λουκ. 11,12

Η αν του ζητήση αυγό, μήπως θα του δώση αντί αυγού σκορπιόν;