Χωρίς κατηγορία

Λευ. 7,27


Λευ. 7,27

πᾶσα ψυχή, ἣ ἂν φάγῃ αἷμα, ἀπολεῖται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἀπὸ τοῦ λαοῦ αὐτῆς.

Λευ. 7,27

Εκείνος που θα φάγη αίμα, θα καταστραφή εκ μέσου του λαού του”.