Χωρίς κατηγορία

Λευ. 7,22


Λευ. 7,22

Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων·

Λευ. 7,22

Ωμίλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν και είπε·