Χωρίς κατηγορία

Λευ. 6,17


Λευ. 6,17

Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων·

Λευ. 6,17

Ο Κυριος ελάλησε προς τον Μωϋσήν και είπε·