Χωρίς κατηγορία

Λευ. 6,12


Λευ. 6,12

Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων·

Λευ. 6,12

Ελάλησεν άκομη ο Κυριος προς τον Μωϋσήν και είπεν·