Χωρίς κατηγορία

Λευ. 6,1


Λευ. 6,1

Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων·

Λευ. 6,1

Ομίλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν και είπε·