Χωρίς κατηγορία

Λευ. 4,1


Λευ. 4,1

Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων·

Λευ. 4,1

Ελάλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν λέγων·