Χωρίς κατηγορία

Λευ. 27,1


Λευ. 27,1

Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων·

Λευ. 27,1

Ωμίλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν λέγων·