Χωρίς κατηγορία

Λευ. 23,23


Λευ. 23,23

Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων·

Λευ. 23,23

Ο Κυριος ωμίλησεν ακόμη προς τον Μωϋσήν και είπεν·