Χωρίς κατηγορία

Λευ. 23,1


Λευ. 23,1

Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων·

Λευ. 23,1

Ο Κυριος ώμιλησε προς τον Μωϋσήν λέγων·