Χωρίς κατηγορία

Λευ. 22,26


Λευ. 22,26

Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων·

Λευ. 22,26

Ο Κυριος ωμίλησε προς τον Μωϋσήν λέγων·