Χωρίς κατηγορία

Λευ. 22,1


Λευ. 22,1

Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων·

Λευ. 22,1

Ο Κυριος ομίλησε προς τον Μωϋσήν λέγων·