Χωρίς κατηγορία

Λευ. 21,16


Λευ. 21,16

Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων·

Λευ. 21,16

Ωμίλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν λέγων·