Χωρίς κατηγορία

Λευ. 20,7


Λευ. 20,7

καὶ ἔσεσθε ἅγιοι, ὅτι ἅγιος ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν·

Λευ. 20,7

Αγιοι θα είσθε, διότι εγώ ο Κυριος και Θεός σας είμαι άγιος.