Χωρίς κατηγορία

Λευ. 20,1


Λευ. 20,1

Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων·

Λευ. 20,1

Ελάλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν λέγων·