Χωρίς κατηγορία

Λευ. 19,33


Λευ. 19,33

Ἐὰν δέ τις προσέλθῃ ὑμῖν προσήλυτος ἐν τῇ γῇ ὑμῶν, οὐ θλίψετε αὐτόν·

Λευ. 19,33

Εάν ξένος τις έλθη εις την χώραν σας, δεν θα τον θλίψετε.