Χωρίς κατηγορία

Λευ. 15,1


Λευ. 15,1

Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ Ἀαρὼν λέγων·

Λευ. 15,1

Ωμίλησεν ο Κυριος προς τον Μοϋσήν και τον Ααρών και είπε·