Χωρίς κατηγορία

Λευ. 14,55


Λευ. 14,55

καὶ τῆς λέπρας ἱματίου καὶ οἰκίας

Λευ. 14,55

όπως επίσης και επί της λέπρας, που ήθελε παρουσιασθή εις ένδυμα η εις οικίαν.