Χωρίς κατηγορία

Λευ. 14,33


Λευ. 14,33

Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ Ἀαρὼν λέγων·

Λευ. 14,33

Ελάλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν και τον Ααρών λέγων·