Χωρίς κατηγορία

Λευ. 14,26


Λευ. 14,26

καὶ ἀπὸ τοῦ ἐλαίου ἐπιχεεῖ ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τὴν χεῖρα τοῦ ἱερέως τὴν ἀριστεράν,

Λευ. 14,26

Από το έλαιον θα χύση ο ιερεύς εις την χούφταν του αριστερού χεριού του,