Χωρίς κατηγορία

Λευ. 11,1


Λευ. 11,1

Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ Ἀαρὼν λέγων·

Λευ. 11,1

Ωμίλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν και τον Ααρών λέγων·