Χωρίς κατηγορία

Κρ. 11,28


Κρ. 11,28

καὶ οὐκ ἤκουσε βασιλεὺς Ἀμμὼν τῶν λόγων Ἰεφθάε, ὧν ἀπέστειλε πρὸς αὐτόν.

Κρ. 11,28

Ο βασιλεύς όμως των Αμμωνιτών δεν εδέχθη τους συνετούς λόγους, τους οποίους ο Ιεφθάε δι’ αγγελιαφόρων του παρήγγειλε. Επέμενε να πολεμήση.