Χωρίς κατηγορία

Κολ. 1,17


Κολ. 1,17

καὶ αὐτός ἐστι πρὸ πάντων, καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκε,

Κολ. 1,17

Και αυτός άναρχος και προαιώνιος υπάρχει πριν από όλα, και τα πάντα συγκρατούνται εις την ύπαρξιν και κυβερνώνται από αυτόν.