Χωρίς κατηγορία

Ιω. 4,3


Ιω. 4,3

ἀφῆκε τὴν Ἰουδαίαν καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν.

Ιω. 4,3

εγκατέλειψε την Ιουδαίαν και ανεχώρησε δια την Γαλιλαίαν.