Χωρίς κατηγορία

Ιω. 1,24


Ιω. 1,24

καὶ οἱ ἀπεσταλμένοι ἦσαν ἐκ τῶν Φαρισαίων·

Ιω. 1,24

Και οι απεσταλμένοι ήσαν από την τάξιν των Φαρισαίων.