Χωρίς κατηγορία

Ιωβ. 7,7


Ιωβ. 7,7

μνήσθητι οὖν ὅτι πνεῦμά μου ἡ ζωὴ καὶ οὐκέτι ἐπανελεύσεται ὀφθαλμός μου ἰδεῖν ἀγαθόν.

Ιωβ. 7,7

Ενθυμήσου, λοιπόν, ότι η ζωη μου είναι σαν μία πνοή του ανέμου, που φεύγει γρήγορα. Οταν αποθάνω, δεν πρόκειται πλέον να επανέλθω εδώ και να ίδη ο οφθαλμός μου τα αγαθά της γης.