Χωρίς κατηγορία

Ιωβ. 36,28α


Ιωβ. 36,28α

ὥραν ἔθετο κτήνεσιν, οἴδασι δὲ κοίτης τάξιν.

Ιωβ. 36,28α

Ο Θεός είναι εκείνος, που ώρισεν ώραν εργασίας και ώραν αναπαύσεως και εις αυτά τα κτήνη. Γνωρίζουν δε αυτά την ωρισμένην ώραν, που θα κοιτασθούν εις την φάτνην των.